Privacybeleid

Privacyverklaring website BINCQ
Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met deze privacyverklaring. BINCQ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om dit document geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.
Contactinformatie
BINCQ is een bedrijf dat gespecialiseerd is in financieel management. Wij zijn gevestigd te (5617 BC) Eindhoven, Strijp-S | Videolab aan de Torenallee 20.

Doelomschrijving
Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van deze verordening.

Contactformulier
Op deze website verwerken wij uw persoonsgegevens op tweeërlei wijze. Door gebruik te maken van ons contactformulier op onze website kunt u zich vrijwillig tot ons wenden. Wij verwerken uw persoonsgegevens om vast te stellen wie u bent en om u, indien noodzakelijk, te contacteren. Voor de bewaartermijn voor deze persoonsgegevens, zoeken wij aansluiting bij de wettelijke bewaartermijnen en de termijnen zoals omschreven in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van BINCQ. Gelet op de AVG en de Telecommunicatiewet, zijn wij gehouden om u om toestemming te vragen voordat wij u de nieuwsbrief mogen versturen. U kunt zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief. Op een door uw gewenst moment kunt u zich ook vrijwillig weer uitschrijven. Indien u een (bestaande) klant van ons bent, dan ontvangt u automatisch onze nieuwsbrief. De grondslag voor die verwerking is het gerechtvaardigd belang dat wij ontlenen aan de zakelijke samenwerking. Ook in die situatie kunt u er vrijwillig voor kiezen, om u weer af te melden voor de nieuwsbrief. Personen die voor 25 mei 2018 staan ingeschreven voor onze nieuwsbrief, worden geacht – op grond van een gerechtvaardigd belang – op de hoogte gehouden te willen worden. Zij kunnen zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief, indien zij deze niet meer wensen te ontvangen.

Cookies

Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?
BINCQ gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens ter beschikking stellen aan derden, en zij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden en indien nodig om toestemming vragen. Wij zullen ook nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

Moet u persoonsgegevens verstrekken?
U bent voor onze online activiteiten niet gehouden om uw persoonsgegevens te verstrekken, daar er geen contractuele en/of wettelijke verplichting bestaat op dit punt. Doch kan het weigeren van het verstrekken van persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, met zich meebrengen dat wij u niet kunnen contacteren of informeren.

Rechten betrokkene
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Daarnaast heeft u het recht van beperking van persoonsgegevensverwerking, het recht op overdracht van uw persoonsgegevens, wissen van persoonsgegevens en het (indien van toepassing) intrekken van toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop BINCQ persoonsgegevens verwerkt, door een e-mail te sturen naar [email protected] of hier een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
BINCQ draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van hun bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Geautomatiseerde besluitvorming
BINCQ maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.